گارانتی

گارانتی بانک اطلاعات مشاغل خرید شده

نکته مهم در مورد بانک اطلاعاتی سایت کاوش می خواهم بگم ما تمام شماره هایی که بصورت فایل اکسل برای شما می فرستیم گارانتی می کنیم یعنی جلوی هر ردیف شماره آدرس صفحه ای که آن شماره از آن صفحه دریافت شد دقیقا برای شما نمایش داده می شود و شما دقیقا می توانید اطلاعات آن شماره را با اطلاعات آن صفحه مقایسه کنید و صحت اطلاعاتی که برای شما فرستاده شده است را بررسی کنید.

فایل اکسل بانک شماره موبایل مشاغل
بانک شماره موبایل مشاغل